Nemocnica s viac
ako 20 ročnou históriou

Psychiatrická liečebňa

Psychiatrická liečebňa je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú lokalizované na 3. poschodí B bloku, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s tromi a štyrmi posteľami. Na B strane sú dve izby dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV  prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú troj- a štvorposteľové, zariadené tiež s TV prijímačom.

 V priestoroch liečebne sa nachádza miestnosť na ergoterapiu, telocvičňa, dve miestnosti na psychoterapiu a pomocné psychoterapeutické aktivity. Súčasťou liečebne je novootvorený park, kde za prijateľného počasia prevádzajú pacienti niektoré aktivity denného  režimu.

Personál

Primár: poverená
MUDr. Jana Grešková
Vzdelanie:  LF UPJŠ Košice, r. 1986
Atestácia:  Anesteziologia a intenzívna medicína, r. 1989
          Psychiatria I. stupňa, r. 1997
          Psychiatria II. Stupňa, r. 2000
          Zdravotnícky manažment a financovanie, r. 2008
Certifikát:  GCP 2007,2014/
Iné aktivity: súdny znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia (480000), odvetvie Psychiatria (481700)

Vedúca sestra:
Mgr. Veronika Dusová
Vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Rožňave, zdravotnícky asistent, r. 2005
                LF UPJŠ Košice, odbor ošetrovateľstvo, Bc., r. 2008    
                Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita, Manažment v ošetrovateľstve, Mgr., r. 2011

Ľubica Krzáková, manažér dennej zmeny
Vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Rožňave, sestra, r. 1994

Lekári:
MUDr. Ivana Dezsoová
Vzdelanie:  LF UPJŠ Košice, r. 2013
Atestácia:   v predatestačnej príprave v odbore psychiatria

MUDr.  Adriana Vargová     
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, r. 2013
Atestácia:  v predatestačnej príprave v odbore psychiatria

PhDr. Zuzana Vozárová, klinický psychológ
Vzdelanie:  FF Prešovská univerzita v Prešove, psychológia, Mgr., r. 2004
      FF Prešovská univerzita v Prešove, psychológia –  PhDr., r. 200
Atestácia:  Slovenská zdravotnícka univerzita, Klinická psychológia, r. 2012
Iné:             ABC KBT Inštitút - Certifikačná pracovná činnosť psychoterapia – r. 2010
     Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu, r. 2008
     Znalectvo v odvetví klinická psychológia, r. 2014

Mgr. Jitka Kneslová, psychológ
Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Psychológia, Mgr., 2013

PaedDr. Martina Urban Manková, liečebný pedagóg
Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK Bratislava, odbor Liečebná pedagogika, r. 2004  Pedagogická fakulta UK Bratislava, rigorózna skúška, vychovávateľstvo so špecializáciou  pedagogika  emocionálne a sociálne narušených, r. 2007
Príprava:  SZU Bratislava, zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Liečebná pedagogika, r. 2014
Iné:   Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, Psychoterapeutický výcvik v systemickom  prístupe “umenie terapie“ - predpokladaný termín ukončenia 2015

Mgr. Renáta Csavnická, ergoterapeut
Vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humánnych a prírodných vied: Doplňujúce  
         pedagogické štúdium
         Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta: Vychovávateľstvo, Bc., r. 2003  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humánnych a prírodných vied: Sociálna  pedagogika, Mgr., r. 2007

Liečebné metódy
•    doliečovanie duševných porúch – psychosociálna rehabilitácia,
•    farmakoterapia,
•    elektrokonvulzia,
•    arteterapia,
•    ergoterapia,
•    pohybové aktivity,
•    pomocné psychoterapeutické aktivity a aktivity liečebnej pedagogiky.

Denný režim

5:30 - 6:00 budíček
6:00 - 7:00 ranná toaleta
7:00 - 7:15 autogénny tréning
7:30 - 8:30 raňajky
9:00 - 9:15 komunita
9:30 - 12:00 psychoterapeutické, psychosociálne a rehabilitačné aktivity
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:30 psychoterapeutické, psychosociálne a rehabilitačné aktivity
15:30 - 17:00 osobné voľno, návštevy
17:00 - 17:30  večera
17:30 - 21:00 osobné voľno, realizácia ordinácií
21:00 - 5:30 nočný kľud

Návštevné hodiny

Pondelok - Piatok 15:00 - 17:00
Víkendy a sviatky 14:00 - 17:00

Lokalizácia:
Blok B, 3. poschodie, strana A
Čísla izieb: 1. - 10.
Telefonický kontakt: 058-7771290
Blok B, 3. poschodie, strana B
Čísla izieb: 1. – 10.
Telefonický kontakt: 058-7771442
Blok B, 4. poschodie, strana B
Čísla izieb:  1. – 7.
Telefonický kontakt : 058-7771752   

 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené