Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie disponuje spolu s 30 lôžkami. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na aseptickú a septickú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s troma lôžkami dislokovanú na OMIS.

Na aseptickej, ako aj septickej ošetrovacej jednotke, je po 15 lôžok. Izby sú dvoj- a trojlôžkové, jedna nadštandardná izba a jedna expektačno-izolačná izba.

Detské oddelenie

Pediatrické oddelenie disponuje 36 lôžkami situovanými podľa veku detí. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu spádovej oblasti.

Na oddelení sú hospitalizované deti od 0 - 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku, s možnosťou sprievodu matky. Dojčatá a menšie deti sú ošetrované v 1 až 3 lôžkových izbách so zvýšeným štandardom (matka + dieťa) alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Väčšie deti sú na dvoch trojposteľových izbách rozdelených na izbu chlapcov a dievčat. Deti bez sprievodu matky sú na trojposteľových a dvojposteľových izbách, ktoré sú členené formou boxu v počte sedem.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zabezpečuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky s gynekologickými chorobami, ako aj starostlivosť o pacientky v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.

V ústavnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientky, ako aj široké spektrum konzervatívnych a operačných liečebných výkonov. Oddelenie disponuje 25 lôžkami. Možnosť rooming-in – dieťa po pôrode spolu s matkou.

Neurologické oddelenie

Príjem pacienta na oddelenie je cestou príjmovej ambulancie. Táto slúži zároveň na konziliárne vyšetrenia i štandardné ambulantné neurologické vyšetrenia. Ambulancia má k dispozícii lôžka na podávanie infúznej liečby.

Oddelenie disponuje 28 lôžkami - 1 izba nadštandardná, 5 izieb 3-lôžkových a 3 izby 4-lôžkové. Neurologické JIS lôžka sú umiestnené v rámci OMIS. V priestoroch oddelenia sa nachádza neurofyziologické laboratórium, kde sa vykonávajú vyšetrenia pre hospitalizovaných i ambulantných pacientov.

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. poskytuje liečebnú starostlivosť v interdisciplinárnom a základnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore. Prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje každodennú lekársku vizitu, intenzívne ošetrovanie resp. rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.  Na oddelení sú hospitalizovaní prevažne seniori, charakter odboru ale umožňuje starostlivosť o pacientov vo veku 19 rokov a viac.

Oddelenie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Oddelenie disponuje spolu 23 lôžkami. Oddelenie má 2 jednolôžkové nadštandardné izby a 7 trojlôžkových izieb.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie disponuje spolu 48 lôžkami. Členené je na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené na mužskú a ženskú stranu, jednotku intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS /systém plávajúcich lôžok/, Internú ambulanciu a Internú ÚPS ambulanciu. Okrem toho disponuje 3 observačnými lôžkami a 1 resuscitačným lôžkom.

Psychiatrická liečebňa

Psychiatrická liečebňa je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú lokalizované na 3. poschodí B bloku, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s tromi a štyrmi posteľami. Na B strane sú dve izby dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV  prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú troj- a štvorposteľové, zariadené tiež s TV prijímačom.

Psychiatrické oddelenie

Oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka a režimová  jednotka (otvorená).

Psychiatrický stacionár

Psychiatrický stacionár predstavuje doplňujúcu formu starostlivosti o psychické zdravie pacientov, zvyčajne v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť, prípadne ako doplnenie ambulantnej starostlivosti. Pomocou psychoterapeutických skupín a širokého spektra rôznych aktivít pomáha pacientom v navodení pozitívnej zmeny ich zdravotného stavu.

Rádiodiagnostické a CT oddelenie

Centrálne rádiologické oddelenie je situované na 1. poschodí NsP Sv. Barbory, s prístupom z lôžkovej aj poliklinickej časti nemocnice, kde sa nachádza centrálna evidencia pacientov. RDG + USG pracoviská sú situované na jednej chodbe označené poradovými číslami nasledovne:

Pracovisko č.1 USG pracovisko
Pracovisko č.2 MMG pracovisko
Pracovisko č.3 RTG + digitálny OPG
Pracovisko č.4 RTG
Pracovisko č.5 CT

Transfuziologické oddelenie

Transfuziológia je klinicko – laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcovstva a racionálnym využitím transfúznych liekov.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené